Informacja o przetwarzaniu danych przez Biuro Turystyczne TURYSTA

Szanowni Klienci,
Uprzejmie informujemy, że Biuro Turystyczne TURYSTA E.S. Nowaczyk z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Boh. Westerplatte 9 przetwarza/będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe.
Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z następującymi przepisami dot. ochrony danych osobowych:
– ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) (obowiązująca do 25.05.2018 r.)
– rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” ( stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi)

W świetle powyższego pragniemy przekazać Państwu następujące informacje:

1.  Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Biuro Turystyczne TURYSTA E.S. Nowaczyk Spółka Cywilna mająca siedzibę przy ul. Bohaterów Westerplatte 9 w Zielonej Górze NIP 973-05-42-072, REGON 977928369
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na powyższy adres  lub drogą e-mailową pod adresem turysta@turysta.zgora.pl
Wnioski zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca  po  jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym zostanie Pan/Pani poinformowany mailowo. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzyma Pani/Pan od nas informacje, z których zrezygnowano cofając zgodę.

2.  W jakim zakresie Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe?
Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe jedynie w zakresie dozwolonym i wymaganym przez prawo. W celu wykonania umowy Administrator może przetwarzać również przekazane przez Pana/Panią dane osobowe aby zrealizować cel, czyli zawarcie umowy w związku z którą przekazujesz swoje dane osobowe. Administrator przetwarzać będzie następujące informacje:
– imię i nazwisko,
– adres email
– numer telefonu
– datę urodzenia
– adres zamieszkania
– datę ważności paszportu
– numer paszportu
– imię i nazwisko rodzica (dotyczy koloni i obozów młodzieżowych)
– numer telefonu rodzica (dotyczy kolonii i obozów młodzieżowych)
– dane zawarte w karcie kwalifikacyjnej uczestnika kolonii/obozu młodzieżowego
w przypadku przedsiębiorstwa:
– imię i nazwisko/nazwa podmiotu,
– NIP
– Regon
– adres siedziby, adres korespondencyjny
– Nr wpisu do KRS/ewidencji działalności gospodarczej
– Pesel
– Nr telefonu
– Adres e­mail
– stanowisko/funkcja

Administrator w celu wykonywania umowy może przetwarzać również przekazane przez drugą stronę dane pracownika odpowiedzialnego za kontakt między stronami. W tym zakresie zobowiązani są Państwo poinformować swojego pracownika o takim przekazaniu oraz udostępnić mu niniejszą informację. Dane tego pracownika przetwarzane będą w następującym zakresie:

– imię i nazwisko,
– adres email
– numer telefonu
– stanowisko


3.Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych
Aby wykonać zawartą między nami umowę konieczne będzie przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych – Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie dotyczącym zbieranych danych osobowych koniecznych do zawarcia umowy lub art. 6 ust. 1 lit f w zakresie dotyczącym uzasadnionym interesem Administratora

Jako przedsiębiorca jesteśmy zobowiązani prowadzić spełniać obowiązki podatkowe, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 t.j.

Jako przedsiębiorca mamy prawo dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania danych osobowych w tym celu – Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona naszych praw.


4.Czy Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób, z który wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, takim jak profilowanie?
Administrator nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych w sposób, z którym wiązałoby się podejmowanie automatyzowanych decyzji co do Pani/Pana osoby. Ponadto Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub innym podobnym operacjom.

5.  Odbiorcy danych:
Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
-upoważnieni pracownicy Administratora,
-usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora,  biura agencyjne, podmioty świadczące usługi IT oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania tych usług.
-podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
-dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację współpracy oraz zarządzanie organizacją Administratora (w szczególności firmy kurierskie oraz pocztowe),
-dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe oraz firmy windykacyjne).

6.Komu przekazywane będą Pani/Pana dane osobowe?
W świetle RODO Administrator musi zarówno spełniać obowiązki nałożone prawem jak i zapewnić odpowiednią organizację pracy całego przedsiębiorstwa. W związku z czym Pani/Pana dane mogą przekazywane do:
– Organów publicznych w celu realizacji nałożonych na Administratora obowiązków prawnych, takich jak Urzędy Skarbowe, itp.
– Podmiotów świadczących usługi prawne, księgowe, doradcze oraz wspierające Administratora w celu dochodzenia należnych roszczeń, realizacji obsługi księgowej czy obsługi BHP.

Dane pracowników przekazane nam w celu realizacji umowy (np. w celu kontaktu) nie będą przekazywane żadnemu zewnętrznemu podmiotowi, chyba że obowiązek taki wynikać będzie z przepisów prawa lub prawomocnego orzeczenia sądu lub organu publicznego.

7.Czy Pani/Pana dane będą/są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją umowy Pani/Pana dane osobowe mogą być przez Administratora przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niewystarczająca. Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji umowy przekazywane są do podmiotów współpracujących z Administratorem m.in. takich jak hotele.
W odniesieniu do tego państw, do których informacje zostaną przekazane Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych osobowych odpowiednimi decyzjami lub też zapewnione zostały odpowiednie zabezpieczenia pozwalające egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej.

Jeśli realizacja umowy nie wymaga przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Pani/Pana dane nie zostaną przekazane poza w/w obszar.

8.Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?
W zakresie danych osobowych, które konieczne są do dochodzenia roszczeń będziemy je przetwarzać przez okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie tego terminu dane zostaną, w tym zakresie, usunięte 
Dane osobowe Pani/Pana przekazane będą przez okresu czasu konieczny do prawidłowego wykonania zawartej między nami umowy. Po jej wykonaniu lub po zakończeniu stosunku umownego w inny sposób dane zostaną usunięte

9.Czy podanie danych jest Pani/Pana obowiązkiem?
Przekazanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże przetwarzanie tych danych jest konieczne w celu realizacji zawartej między nami umowy.

10. Jakie są Pani/Pana prawa?
Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw:
– prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
– prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych w sytuacji i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO.
– prawa do przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO
– prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.
– prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (przed 25.05.2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; po 25.05.2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
W zakresie, w którym Pan/Pani udziela zgody na przetwarzanie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wycofania tej zgody.
Pani/Pana pracownikowi przysługują powyższe prawa w równym stopniu.
Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwiają weryfikację jej tożsamości.