W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa i maksymalnego komfortu podczas Państwa wypoczynku i wyjazdów krajoznawczych – oferujemy ubezpieczenia turystyczne dla Klientów indywidualnych i zbiorowych.

Gwarantem naszych ubezpieczeń są popularne Towarzystwa Ubezpieczeniowe takie jak: SIGNAL IDUNA Polska, ERV (EUROPAISCHE REISEVERSICHERUNG AG Oddział w Polsce) oraz TU EUROPA .

Ubezpieczamy Naszych Klientów podróżujących po Polsce i świecie, w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków , Kosztów Leczenia, Odpowiedzialności Cywilnej, z możliwością wyboru wariantów sportowych.

Oferujemy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu lub przerwania podróży, które mogą zakłócić Państwa plany wakacyjne.

Proponujemy wykupienie polis terminowych lub rocznych kart ubezpieczeniowych z dodatkową opcją zniżek na towary i usługi w wybranych punktach.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą ubezpieczeń:

 

 

 

Ubezpieczenie Signal IDUNA BEZPIECZNE PODRÓŻE

Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, zwane dalej SIGNAL IDUNA, zawiera umowy ubezpieczenia z: osobami fizycznymi mającymi miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza tym terytorium w czasie ich podróży zagranicznej. Umowa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje:
a) świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu,
b) świadczenie na wypadek śmierci.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki, które wydarzyły się w czasie trwania okresu ubezpieczenia Ubezpieczenie może być zawarte w wariancie STANDARD lub w wariancie SUPER.

Ubezpieczenie w wariancie STANDARD obejmuje:

koszty leczenia i assistance Ubezpieczonego, który przebywając za granicą kraju stałego miejsca zamieszkania musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem. Za koszty leczenia uważa się powstałe za granicą kraju stałego miejsca zamieszkania ubezpieczonego, wydatki poniesione na:
a) badania i zabiegi lekarskie
b) wizyty u lekarza,
c) zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych
d) pobyt w ambulatorium lub szpitalu
e) poród, który nastąpił nie później niż w 32 tygodniu ciąży,
f) naprawę i zakup okularów oraz naprawę protez bezpośrednio po wypadku,
g) leczenie stomatologiczne nagłych stanów zapalnych zębów
h) komorę dekompresyjną w uzasadnionych medycznie przypadkach
i) transport Ubezpieczonego do ambulatorium lub szpitala
j) transport Ubezpieczonego między placówkami medycznymi
k) transport do miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy medycznej
l) pokrycie kosztów ratownictwa, Suma ubezpieczenia wynosi maksymalnie równowartość w złotych 5.000 EUR i stanowi podlimit sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.
UWAGA !!! Jeżeli w wyniku leczenia prowadzonego za granicą niezbędna jest kontynuacja leczenia w Rzeczpospolitej Polskiej ubezpieczenie obejmuje dodatkowo
a) zdjęcie gipsu, zmiany opatrunku, zdjęcie szwów, iniekcji, pierwszej konsultacji u lekarza rehabilitanta pod warunkiem posiadania skierowania wydanego przez lekarza prowadzącego leczenie za granicą, a wyżej wymieniony serwis jest przeprowadzany po powrocie ubezpieczonego do kraju oraz jest kontynuacją leczenia, do którego istnieją wskazania medyczne. SIGNAL IDUNA pokrywa koszty leczenia w powyższym zakresie pod warunkiem, że Ubezpieczony skontaktuje się wcześniej z Centralą Alarmową w celu realizacji wyżej opisanych usług medycznych,
b) dzienne świadczenie szpitalne – w przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel wypłaca dzienne świadczenie szpitalne w wysokości 40 zł polskich za każdy dzień pobytu w szpitalu, licząc od 1 dnia, jednak nie dłużej niż do 10 dnia pobytu. Świadczenie to obejmuje wyłącznie pobyt w szpitalu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mający miejsce bezpośrednio po powrocie Ubezpieczonego do kraju, będący kontynuacją leczenia rozpoczętego za granicą. Podstawą wypłaty dziennego świadczenia szpitalnego jest karta informacyjna leczenia szpitalnego,
c) transport do i pomiędzy placówkami medycznymi po powrocie Ubezpieczonego do Rzeczpospolitej Polskiej, w przypadku gdy transport taki jest uzasadniony stanem zdrowia Ubezpieczonego. SIGNAL IDUNA pokrywa koszty transportu (najtańszym dostępnym środkiem transportu zaakceptowanym przez lekarza prowadzącego leczenie) nie dłużej niż do 10 dnia licząc od dnia powrotu do kraju.

assistance obejmuje:
a) pokrycie kosztów transportu w związku z koniecznością powrotu Ubezpieczonego do Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego miejsca zamieszkania
b) pokrycie kosztów transportu do Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego miejsca zamieszkania po zakończeniu leczenia,
c) pokrycie dodatkowych kosztów transportu Ubezpieczonego
d) pokrycie dodatkowych kosztów wyżywienia (z wyłączeniem napojów alkoholowych) i zakwaterowania za granicą w celu rekonwalescencji,
e) pokrycie dodatkowych kosztów podróży osoby towarzyszącej niezbędnej do sprowadzenia Ubezpieczonego do Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego miejsca zamieszkania,
f) pokrycie kosztów wizyty osoby wskazanej przez Ubezpieczonego,
g) pokrycie dodatkowych kosztów wyżywienia (z wyłączeniem napojów alkoholowych) i zakwaterowania osoby towarzyszącej
h) pokrycie kosztów transportu zwłok Ubezpieczonego (tylko w przypadku osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
i) pokrycie kosztów transportu zwłok Ubezpieczonego (dotyczy osób, których krajem stałego miejsca zamieszkania nie jest Rzeczpospolita Polska)
j) pokrycie kosztów zakupu trumny bądź urny jak i kremacji za granicą, jeżeli miejscowe przepisy dotyczące transportu zwłok tego
k) całodobowy dyżur Centrali Alarmowej
l) przekazanie wiadomości
m) pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów
n) pokrycie dodatkowych kosztów przedłużonego pobytu za granicą

Ochroną ubezpieczeniową  objęte  są także koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków związane z dodatkowym ryzykiem, jak:

–  amatorskie uprawianie sportów zimowych: narciarstwo snowboard

 

Sumy ubezpieczenia wynoszą:

–  w przypadku kosztów leczenia – od 20.000 EUR

–  w przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków – 15.000 zł

 

–  koszty ratownictwa – podlimit kosztów leczenia 5.000 EUR

 

***********************************************************************************************************************

 

 

ERV – NNW – podróże krajowe

Ubezpieczenie Podróży Krajowych – NNW

Zapewniamy spokój podczas zwiedzania urokliwych miejsc w Polsce! Podróżującym ERV oferuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku
 • Ochrona ubezpieczeniowa także w strefie przygranicznej państw sąsiadujących z Rzeczypospolitą Polską
 • Możliwość doboru wysokości sumy ubezpieczenia
 • Możliwość objęcia ubezpieczeniem:
  • bagażu,
  • uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
  • uprawiania sportów ekstremalnych,
  • uprawiania sportów wyczynowych,
  • pakiet SKI,
  • pakiet SPORT.

Wybierz jeden z trzech wariantów:

Wariant I:

następstwa nieszczęśliwych wypadków

 • trwały uszczerbek na zdrowiu – 5 000 PLN
 • śmierć – 2 500 PLN

Wariant II:

następstwa nieszczęśliwych wypadków

 • trwały uszczerbek na zdrowiu – 10 000 PLN
 • śmierć – 5 000 PLN

Wariant III:

następstwa nieszczęśliwych wypadków

 • trwały uszczerbek na zdrowiu – 20 000 PLN
 • śmierć – 10 000 PLN

Każdy z wariantów można rozszerzyć o:

 • ubezpieczenie sportów wysokiego ryzyka,
 • ubezpieczenie sportów ekstremalnych,
 • ubezpieczenie sportów wyczynowych,
 • ubezpieczenie bagażu,
 • pakiet SKI,
 • pakiet SPORT

 

Podróżującym w grupach (10 lub więcej osób) polecamy wykupienie ubezpieczenia grupowego NNW.

 

Istnieje również możliwość ubezpieczenia tylko trwałego uszczerbku na zdrowiu – opcja ta dotyczy wyłącznie ubezpieczenia NNW grupowego.

 

******************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

Karta Planeta Młodych jest kartą ubezpieczeniowo-zniżkową dla wszystkich w wieku od 5 do 39 lat. Żeby kupić naszą Kartę nie musisz być uczniem ani studentem! 

 

 

 

 

 

Jeśli zastanawiasz się nad ubezpieczeniem na uczelni, w szkole, ubezpieczeniem podczas letnich i zimowych wyjazdów turystycznych, ubezpieczeniem podczas wyjazdów zagranicznych na naukę, szukasz atrakcyjnych promocji w trakcie zakupów w różnych sklepach, kinach czy basenach – Karta Planeta Młodych będzie dla Ciebie idealnym rozwiązaniem! W ciągu 10 lat naszego istnienia staramy się nieustannie udoskonalać nasz produkt, tak by wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom. Proponujemy aż 10 wariantów Karty wśród, których każdy znajdzie wersję pasującą do jego potrzeb. Ubezpieczenie zawarte w Karcie Planeta Młodych obowiązuje na terytorium Polski jak i pozostałych krajach świata w tym również na terytorium USA i Kanady, świetnie sprawdzi się jako tanie ubezpieczenie turystyczne. Karta Planeta Młodych to świetne rozwiązanie dla osób aktywnie uprawiających sport, w tym również sporty ekstremalne, wyjeżdżających na zagraniczny staż, praktykę czy też do pracy zarobkowej, jak również dla szukających alternatywy dla ubezpieczenia w szkole czy na uczelni.

KARTA PLANETA MŁODYCH TO:

» ubezpieczenie dla wszystkich od 5 do 39 lat

» ubezpieczenie w USA i Kanadzie!

» całoroczne ubezpieczenie NNW na całym świecie

» całoroczne ubezpieczenie KL poza granicami Polski na całym świecie

» całoroczne ubezpieczenie OC na całym świecie

» ubezpieczenie w podróży, w pracy i w trakcie nauki

» ubezpieczenie w trakcie uprawiania sportów ekstremalnych

» zniżki w Twoich ulubionych punktach w całej Polsce

» konkursy z atrakcyjnymi nagrodami

» Karta ważna jest 365 dni


Karta Planeta Młodych to najlepsze ubezpieczenie !

 

Z Kartą Planeta Młodych zyskujesz ubezpieczenie w trakcie uprawiania sportów wysokiego ryzyka, sportów ekstremalnych i wyczynowego uprawiania sportu. Ubezpieczenie działa w trakcie wymian studenckich, staży, praktyk, wyjazdów Work&Travel do USA* oraz pracy zarobkowej. Z naszą kartą zyskujesz ochronę ubezpieczeniową na całym świecie, w tym również na terytorium USA i Kanady*. Karta Planeta Młodych zawiera:

Całoroczne ubezpieczenie NNW na całym świecie. Dzięki Ubezpieczeniu od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków możesz zyskać odszkodowanie w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu (np. za złamanie). Odszkodowanie od NNW liczone jest procentowo od sumy, na która jesteś ubezpieczony. 
Całoroczne ubezpieczenie KL na całym świecie. Jeśli przebywając za granicą ulegniesz wypadkowi lub zachorujesz to ubezpieczenie pokryje koszty związane z leczeniem. 
Całoroczne ubezpieczenie OC na całym świecie. Nie musisz się już martwić o wypłacanie odszkodowań w wyniku szkody osobowej lub rzeczowej, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. 
*dotyczy wybranych wariantów 

 

UWAGA! NOWA PROPOZYCJA DLA OSÓB W WIEKU 39 LAT – 59 LAT

(karta dostępna od 1 lipca 2015)

Ubezpieczenie turystyczne dostępne online na naszej stronie turysta.zgora.pl w zakładce KARTY ON-LINE

– prezentujemy Kartę Planeta Młodych PLUS

Karta Planeta Młodych jest kartą ubezpieczeniowo-zniżkową przeznaczoną dla osób  w wieku od 39 do 59  roku życia.

 

 

 

 

KARTA PLANETA MŁODYCH PLUS TO:

» ubezpieczenie dla wszystkich od 39 do 59 lat

» ubezpieczenie w USA i Kanadzie!

» całoroczne ubezpieczenie NNW na całym świecie

» całoroczne ubezpieczenie KL poza granicami Polski na całym świecie

» całoroczne ubezpieczenie OC  poza granicami Polski na całym świecie

» ubezpieczenie w podróży i w pracy

» ubezpieczenie w trakcie uprawiania sportów wysokiego ryzyka

» zniżki w Twoich ulubionych punktach w całej Polsce

» Karta ważna jest 365 dni

Prowadzisz aktywny tryb życia, uprawiasz sport, dużo podróżujesz?

Jeśli poszukujesz atrakcyjnego  ubezpieczenia,  które  zapewni Ci ochronę we wszystkich krajach świata, Karta Planeta Młodych Plus  to najlepsze rozwiązanie dla Ciebie!  Doskonale sprawdzi się zarówno o w trakcie  letnich  jak i zimowych wyjazdów turystycznych. Ubezpieczenie zawarte w Karcie Planeta Młodych Plus obowiązujące  na terytorium Polski oraz pozostałych krajów świata,  w tym również na terytorium USA i Kanady.  Całoroczne ubezpieczenie  zawarte w Karcie zapewni Ci bezpieczeństwo w trakcie  uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach,  jak również w trakcie pracy zarobkowej (za wyjątkiem niebezpiecznych prac fizycznych). Karta Planeta Młodych Plus w zależności od wariantu zapewni Ci bezpieczeństwo  w trakcie uprawiania sporów rekreacyjnych jak trekking,  jazda na rowerze, nartach czy  snowboardzie ( warianty Classic, Travel oraz Travel VIP) jak również sportów wysokiego ryzyka (ekstremalnych)  jak np jazda na motorach, kitesurfing czy windsurfing (Classic Sport, Travel Sport i Travel Sport VIP).

Karta Planeta Młodych Plus zawiera również wiele atrakcyjnych zniżek w punktach handlowo usługowych na terenie całej Polski.

Na rynku istniejemy  od ponad  13 lat  i nieustannie  staramy się udoskonalać nasz produkt, tak by wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom. Proponujemy aż 10 wariantów Karty wśród, których każdy znajdzie wersję pasującą do jego potrzeb.

Z Kartą Planeta Młodych Plus zyskujesz ubezpieczenie w trakcie uprawiania sportów wysokiego ryzyka, sportów ekstremalnych i wyczynowego uprawiania sportu. Ubezpieczenie działa w trakcie wyjazdów turystycznych, służbowych oraz w trakcie  pracy zarobkowej. Z naszą kartą zyskujesz ochronę ubezpieczeniową na całym świecie, w tym również na terytorium USA i Kanady*. Karta Planeta Młodych zawiera:

Całoroczne ubezpieczenie NNW na całym świecie. Dzięki Ubezpieczeniu od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków możesz zyskać odszkodowanie w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu (np. za złamanie). Odszkodowanie od NNW liczone jest procentowo od sumy, na która jesteś ubezpieczony.

Całoroczne ubezpieczenie KL na całym świecie. Jeśli przebywając za granicą ulegniesz wypadkowi lub zachorujesz to ubezpieczenie pokryje koszty związane z leczeniem.

Całoroczne ubezpieczenie OC na całym świecie. Nie musisz się już martwić o wypłacanie odszkodowań w wyniku szkody osobowej lub rzeczowej, ubezpieczenie OC zawarte w Karcie działa za granicą. Za dodatkowa opłatą istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o terytorium Polski.

*dotyczy wybranych wariantów

Szczegóły dot. ubezpieczenia

Karta Planeta Młodych PLUS to atrakcyjne zniżki!

Dzięki Karcie Planeta Młodych Plus możesz skorzystać z atrakcyjnych zniżek w całej Polsce. Mniej zapłacisz za jedzenie w wielu restauracjach  czy barach. Taniej będziesz się bawił i wypoczywał w klubach, dyskotekach, kinach, fitnessach, siłowniach czy na basenach. Mniej wydasz na naukę języków obcych w szkołach językowych. Będziesz miał zniżkę także na kursy prawa jazdy. Z Kartą taniej dokonasz zakupu ubrań, sprzętu sportowego, komputerów, instrumentów muzycznych i książek. Wszystkie  punkty zniżkowe opatrzone są naklejkami „honorujemy Kartę Planeta Młodych”. Ciągle powiększający się szczegółowy wykaz punktów honorujących Twoją Kartę dostępny jest na podstronie „zniżki”.

Szczegóły dot. zniżek.

Karta Planeta Młodych PLUS to konkursy z cennymi nagrodami!

Warianty Karty Planeta Młodych PLUS

Decydując się na Kartę Planeta Młodych Plus masz do wyboru 10 wariantów Karty różniących się  zakresem i sumą ubezpieczeń. Wszystkie warianty Karty maja dostęp do tego samego systemu zniżek i mają takie same możliwości wygrania nagród!

Wybierz wariant najlepiej dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb.

*************************************************************************

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA – TELEFONY: 68 3257512, 68 3257572, 68 3272676,
maile: 
turysta@turysta.zgora.pl  i  turysta2@turysta.zgora.pl, formularz zgłoszeniowy – link KONTAKT, gadu-gadu 8632056 i 1313153,
skype: turystazg i turysta.zielona.gora.

 

SŁUŻYMY POMOCĄ I SERDECZNIE ZAPRASZAMY